วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานระบาดวิทยาการเฝ้าระวัง การสอบสวน และการรายงานทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ (506)
1.          การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
·      บทบาทของรพ.สต. ในการเฝ้าระวัง สอบสวนและป้องกันควบคุมโรคและภัย มีดังนี้
1)  การรายงานโรคและส่งรายงาน506
-        เมื่อพบผู้ป่วยที่ต้องรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ให้บันทึกลงในโปรแกรม HCIS, JHCIS ถ้าเป็นผู้ป่วยใหม่ให้เลือก ช่องไม่ต่อเนื่อง จึงจะสามารถส่งออกรายงาน 506 ได้ แล้วส่งออกเป็นไฟล์ epi2main.dbf อัตโนมัติทาง Data_Center แล้วโหลดข้อมูลนำเข้าโปรแกรม R506  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีไว้ใช้ ถ้าแห่งใดไม่มีการนำข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีมาใช้ จะถือว่าไม่มีการดำเนินงานทางด้านระบาดวิทยา แล้วส่งออกจากโปรแกรม R506  ให้ศูนย์ระบาดวิทยาระดับอำเภอต่อไป  ภายใน 5 วันนับจากพบผู้ป่วย

ห้าม !!! รพ.สต. รายงานโรคต่อไปนี้
1)       โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบริการให้ เช่น โปลิโอ หัด คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไข้สมองอักเสบ
2)     โรคที่ต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน เช่น เลปโตสไปโรซีส ไข้เลือดออก
3)     โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เช่น อหิวาตกโรค
4)     อื่นๆ เช่น ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่
5)     กรณีที่เป็นบิด  ได้รายงานได้เฉพาะ บิดไม่ระบุชนิด
-        บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม HCIS, JHCIS หรือโปรแกรม R506 ทุกวัน
-        ส่งข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มายังศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่พบผู้ป่วย
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ป่วยให้แจ้งศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอทราบเพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลต่อไป
-      ถ้าไม่มีโรคเฝ้าระวังที่ต้องรายงานในสัปดาห์นั้น ให้รายงานว่าไม่มีผู้ป่วยต้องรายงาน (Zero Report) ไปยังศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอ  โดยให้รายงานภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป (รายงานตามสัปดาห์ของการรายงานโรคที่สำนักระบาดวิทยากำหนด)
-      กรณีพบโรคที่สำคัญที่ต้องป้องกันควบคุมโรคเร่งด่วน เช่น โรคที่ติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ไข้เลือดออก ไข้กาฬหลังแอ่น เลปโตสไปโรซีส AFP SARS เป็นต้น ให้รายงานไปยังศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอทันที
กำหนดระยะเวลาในการส่งรายงาน ดังนี้
      - รพ.สต.            ส่งบัตรรายงานโรค ภายใน 5 วัน นับจากวันที่พบผู้ป่วย
      - โรงพยาบาล      ส่งบัตรรายงานโรค ภายใน 3 วัน นับจากวันที่พบผู้ป่วย
การUpdate ข้อมูล  สสจ.ศก.จัดระบบการส่งข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ทุก 4 เดือน
 2) การรายงานโรคเร่งด่วน  สำหรับโรคที่มีความสำคัญเพื่อการควบคุมโรคที่ทันเหตุการณ์ ในโรคดังนี้
-        อหิวาตกโรค
-        โบทูลิซึม
-        การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ
-        พิษสุนัขบ้า
-        โรคไข้เลือดออก (DF , DHF , DSS)
-        โรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis)
-        คอตีบ (Diptheria)
-        ไอกรน ( Pertussis)
-        บาดทะยักในเด็กแรกเกิด (Tetanus  Neonatorum)
-        กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันAFP(Acute  Flaccid  Paralysis)
-        หัด (Measies)
-        ไข้สมองอักเสบและไข้สมองอักเสบแจแปนนิส JE (Encephalitis and Japanese Encephalitis)
-        ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
-        โรคมือ  เท้า ปาก (HFMD)
-        ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (Severe  Acute  Pneumonia)
-        อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse  Event  Following  Immunization: AEFI)
-        เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุสงสัยสาเหตุจากโรคติดต่อร้ายแรง
-        เหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อน
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดทำระบบการรายงานทางเว็บ  www.ssko.moph.go.th 
ซึ่งผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาระดับอำเภอ ตำบล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  โดยมีรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเฉพาะ ผู้ใช้สามารถศึกษาจากบทเรียนOnlineได้ที่เว็บกลุ่มงานควบคุมโรค หากมีปัญหาให้โทรแจ้งได้ที่ 045-615972 หรือผู้ดูแลระบบ 082-1372793  หากพบผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องรายงานที่เดิมต้องโทรศัพท์แจ้งให้ Key ข้อมูลเข้าในเว็บ และให้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานอื่นๆ ทุกวัน เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคได้ทันท่วงที  สำหรับโรคที่สำคัญที่ต้องตอบสนองโดยด่วน  เช่น พบผู้ป่วยจำนวนมากในโรคหรือกลุ่มอาการที่คล้ายกัน ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในพื้นที่เดียวกัน หรือโรคที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้โทรประสาน สสจ.ศก.ก่อนแล้วค่อยกรอกข้อมูลภายหลัง ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.ssko.moph.go.th/r506/)
               สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัดให้รายงานเข้าระบบรายงานโรคเร่งด่วนทางเว็บ 
2.     การสอบสวนทางระบาดวิทยา
2.1 การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (Individual Case Investigation) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ตามโรคที่สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้
     -    โรคอหิวาตกโรค
-        โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (เฉพาะรายที่เสียชีวิต)
-        กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP)
-        โรคคอตีบ / โรคไอกรน
-        โรคบาดทะยัก และบาดทะยักในทารกแรกเกิด
-        โรคหัด (ในรายที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)
-        โรคพิษสุนัขบ้า
-        โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ คือ ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซีส ปอดบวมในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ที่เสียชีวิต
-        โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ได้แก่ ไข้สมองอักเสบ ไข้กาฬหลังแอ่น สครับไทฟัส แอนแทรกซ์ HFMD SARS ไข้หวัดนก เป็นต้น
-        AEFI
-        โรคไข้เลือดออกรายแรกของหมู่บ้าน  *** เพื่อควบคุมการระบาดในวงจำกัด****
2.2 การสอบสวนการระบาด (Epidemic / Outbreak Investigation) เป็นการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้สามารถหาสาเหตุ ปัจจัยของการเกิดโรค แหล่งรังโรค วิธีการถ่ายทอดโรค วิธีการกระจายของโรคตามบุคคล สถานที่ และเวลา โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาด ได้แก่ ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ผู้สัมผัส ผู้ที่เป็นพาหะ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมและข้อมูลการชันสูตรโรค เช่น การระบาดของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อาหารเป็นพิษ หัด เป็นต้น
เมื่อลงไปสอบสวนโรคแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้  
          1. เขียนรายงานการสอบสวนโรคให้ผู้บริหารทราบภายใน 24 ชั่วโมง และสำเนาส่งให้งานระบาดวิทยา สสจ.ศรีสะเกษ ทุกครั้ง
          2. เขียนรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 วันหลังเข้าไปสอบสวนโรค และสำเนาส่งให้งานระบาดวิทยา สสจ.ศรีสะเกษ ทุกครั้ง
              ข้อปฏิบัติในการส่งตัวอย่างเพื่อการสอบสวนควบคุมโรค ให้โทรแจ้ง สสจ.และส่งสำเนาหนังสือส่งตัวอย่างและแบบสอบสวนโรคให้ สสจ.1 ชุด  และให้กรอกข้อมูลลงในเว็บ เพื่อใช้ในการส่งผลกลับ

ข้อกำหนดในการส่งรายงาน  รง. 506  และ Zero  Report  สำหรับ รพ.สต.

1.     รง. 506  ส่งรายงาน 506  เป็นไฟล์ electronic ภายใน 5 วัน นับจากวันที่พบผู้ป่วย
2.   รายงาน  Zero  Report
กรณีไม่มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในสัปดาห์นั้น  ให้รพ.สต.รายงานไม่มีผู้ป่วยต้องรายงานไปที่ศูนย์ระบาดวิทยาระดับอำเภอ โดยส่งรายงาน Zero Report ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยรายงานตามสัปดาห์ของการรายงานโรคที่สำนักระบาดวิทยากำหนด ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้นี้เท่านั้น 
หมายเหตุ        ไม่รับรายงาน Zero Report  ทางโทรศัพท์  เพราะไม่มีหลักฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


งานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ โทร 045-630699 อีเมล์ cdckhukhan1@yahoo.co.th